tiền tài theo quy luật nhân quả cả phật giáo

Tiền tài theo quy luật nhân quả của phật giáo

Lúc ông đập tượng, người giữ đền nói: “Ông không cần tức giận quở mắng Vương Gia, chiếc xe máy mà con trai ông cưỡi,