ý nghĩa của thờ mẫu

Các loại hình tín ngưỡng thờ Mẫu ở vùng đồng bằng Bắc bộ

Hoàng Hậu vua Tống độ Tông (Trung Quốc) được triều đình Phong kiến Việt Nam tôn phong là Quốc Mẫu cũng nằm trong trường hợp