tháng 7 âm lịch gọi là tháng cô hồn vì lý do gì

Tại vì sao tháng 7 âm lịch gọi là tháng cô hồn?

Như vậy, việc cúng cô hồn không chỉ để khỏi bị quấy phá, mà vì muốn làm phúc, giúp những cô hồn ít ra cũng