thờ cúng đức phật

Những điều nhận thức sai lệch về Phật giáo hiện nay

Ngoài ra, chùa là thánh đường thờ Phật nhưng nhiều nơi lại đưa cả thờ Mẫu là một tín ngưỡng nguyên thủy của người Việt