Đền Trấn Song có linh thiêng hông

Đền Trấn Song thuộc quần thể di tích chùa Hương

Ngày 19/5/1958, Bác Hồ về thăm cảnh chùa Hương đã nghỉ trưa tại đây… Ngôi Đền Trấn Song này không những là cảnh đẹp của